خوشنویس عضو شورای برنامه ریزی و ساماندهی مسابقات فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران شد

ابوالفضل خوشنویس زارچ به عنوان عضو شورای برنامه ریزی و ساماندهی مسابقات فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. [ادامه خبر ]